1. Kampaania "ROCK MISSIOON H2" on alates 01.07.2003 kuni 05.09.2003 toimuv tarbijamäng - edaspidi kampaania, mida korraldab Saku Õlletehase AS (asukoht: Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa) - edaspidi korraldaja.

2. Kampaania auhindadeks on kampaanias osalejate vahel väljaloositavad 66 Rock-korpuse, Rock-helina ja Rock-logoga varustatud Siemens C55 mobiiltelefoni ning peaauhinnaks on maasturi HUMMER H2 üheaastane kasutusõigus.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

5. Kampaania auhinnaks oleva mobiiltelefoni võitmiseks tuleb kampaanias osalejal osta Saku Õlletehase AS-i poolt toodetava Rock õlle 0,5-liitrine pudel, eemaldada selle tagaetiketilt seitsmekohalise koodiga ärarebitav osa ja saata mobiiltelefoni vahendusel lühinumbrile 12011 SMS kujul: ROCK[tühik]seitsmekohaline kood[tühik]kampaanias osaleja eesnimi[tühik]kampaanias osaleja perekonnanimi (näiteks: ROCK 1234567 Billy Rocka). Lühinumbrile 12011 SMS-i saatmise eest tasub kampaanias osaleja 5.- krooni, mis sisaldab käibemaksu. Rock õlle 0,5-liitrise pudeli tagaetiketi seitsmekohalise koodiga osa tuleb alles hoida kuni mobiiltelefoni võitja selgumiseni ja talle auhinna üleandmiseni. Kampaanias osalemiseks SMS-i saatmisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Lühinumbrile 12011 SMS-i saatnud kampaanias osalejale saadetakse koheselt vastusõnum, millega edastatakse kampaanias osalejale info tema registreerimisest mobiiltelefoni loosimisele.

6. Ajavahemikul 01.07.2003 kuni 04.09.2003 loositakse iga päev kell 22.00 kampaanias osalejate vahel välja üks mobiiltelefon. Mobiiltelefonide loosimises osalevad kõik kampaania reeglitele kohase SMS-i saatnud isikud, kelle saadetud SMS-d on saadetud 24 tunni jooksul enne igaõhtust loosimist. Kõik saadetud SMS-d osalevad loosimises ühe korra. Kõikidel mobiiltelefoni loosimise päevadel saadetakse kõikidele selle päeva loosimisel osalenud kampaanias osalejatele SMS, milles teatatakse selle päeva loosimisel selgunud mobiiltelefoni võitja nimi ja tema poolt SMS-ga saadetud Rock õlle pudeli tagaetiketil olnud seitsmekohaline kood.

7. Mobiiltelefonide võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.rock.ee hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Mobiiltelefoni võitja saab mobiiltelefoni kätte Saku Õlletehase AS-st (Tallinna mnt 2, Saku, Harjumaa) alates 01.08.2003 tööpäeviti kell 09.00-16.00 Rock õlle pudeli võidukoodiga tagaetiketi esitamisel ja võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s toodud isikuandmete vastavuse tõendamisel isikuttõendava dokumendiga.

8. Juhul, kui mobiiltelefoni võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud Rock õlle pudeli tagaetiketti, millel oleva seitsmekohalise koodi ta lühinumbril 12011 SMS-i teel korraldajale saatis, samuti juhul, kui mobiiltelefoni võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates internetis aadressil www.rock.ee tema kui mobiiltelefoni võitja nime avalikustamist avaldanud korraldajale soovi mobiiltelefoni vastu võtta või kui ta ei ole korraldajalt mobiiltelefoni vastu võtnud hiljemalt 05.10.2003, on korraldajal õigus jätta talle mobiiltelefon üle andmata.

9. Kampaania peaauhinnaks oleva maasturi HUMMER H2 (edaspidi Hummer) üheaastane (ajavahemikul 10.09.2003 kuni 10.09.2004) kasutusõiguse võitmiseks tuleb kampaanias osalejal osta Saku Õlletehase AS-i poolt toodetava Rock õlle 0,5-liitriseid pudeleid ning koguda kokku Rock õlle pudelite korgid, mille all on valge värvusega kujutatud number 2003, tekst ROCK MISSIOON H2 ja trükitäht H, U, M, E või R (edaspidi erimärgistusega korgid), millest saab moodustada sõna HUMMER. Sõna HUMMER moodustavad erimärgistusega korgid tuleb saata üks komplekt korraga korraldajale aadressil Postkast nr 3069, Tallinna Peapostkontor 10504 Eesti Posti oranžis eriümbrikus, millele on kirjutatud kampaanias osaleja nimi, kontaktaadress, telefon ja allkiri, mis kinnitab kampaanias osaleja poolt korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Hummeri üheaastane kasutusõiguse võitmiseks peab kampaanias osalejal olema ladina tähestikus rahvusvahelistele nõuetele vastav kehtiv B-kategooria juhiluba. Kõik kampaanias osaleja poolt korraldajale koos erimärgistusega korkidega esitatud andmed jäävad korraldaja valdusesse ega kuulu kampaanias osalejatele tagastamisele.

10. Korraldajal on õigus kontrollida kampaanias osalejate poolt kampaania korraldajale saadetud erimärgistusega korkide õigsust. Erimärgistusega kork on käesolevatele reeglitele mittevastav ja Hummeri üheaastase kasutusõiguse võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel või kui selle märgistus on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik mis viisil muudetud.

11. Hummeri üheaastane kasutusõiguse loosimisel 05.09.2003 osalevad kõik kampaania reeglitele vastavad kampaanias osalejad, kelle poolt korraldajale saadetud sõna HUMMER moodustavad erimärgistusega korkide komplektid on postitatud hiljemalt 31.08.2003. Hummeri üheaastase kasutusõiguse võitja nimi avaldatakse internetis aadressil www.rock.ee hiljemalt 06.09.2003. Peaauhinna võitjaga võetakse korraldaja poolt isiklikult ühendust. Kui peaauhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates internetis aadressil www.rock.ee tema kui Hummeri üheaastase kasutusõiguse võitja nime avalikustamist avaldanud korraldajale soovi Hummeri kasutamise lepingut sõlmida või kui ta ei ole Hummeri kasutamise lepingule alla kirjutanud hiljemalt 05.10.2003, on korraldajal õigus jätta talle peaauhind üle andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine peaauhinna võitja.

12. Hummeri üheaastase kasutusõiguse saamiseks tuleb võitjal isikuttõendava dokumendiga tõendada oma isiku ja tema poolt korraldajale koos erimärgistusega korkidega enda kohta esitatud andmete vastavust käesolevatele reeglitele. Korraldajal on õigus keelduda sõlmimast võitjaga Hummeri kasutamise lepingut või ütelda üles võitjaga sõlmitud Hummeri kasutamise leping juhul, kui korraldajale saab Hummerit korraldajale kasutada andva krediidiasutuse või temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute, AS-i Krediidiinfo, kindlustusseltside või teiste institutsioonide vahendusel teatavaks, et peaauhinna võitja on rikkunud ükskõik millist tema poolt sõlmitud lepingut või saavad korraldajale teatavaks asjaolud, mille tulemusena tekivad korraldajal õigustatud kahtlused võitja poolt Hummeri kasutamise lepingust tulenevate kohustuste täitmise võimalikkuse kohta.

13. Korraldaja annab võitjale koos Hummeriga üle Hummeri süütevõtmete komplekti, signalisatsiooni distantsjuhtimispuldi, tehnilise passi, tehnilise- ja garantiidokumentatsiooni, kindlustuslepingu poliisid ja Hummeri juhtimisõiguse tõendamiseks volikirja, mille igakordne kehtivus on üks kuu alates selle väljaandmisest.

14. Alates Hummeri vastuvõtmisest korraldajalt läheb võitjale üle Hummeri valdus, juhusliku hävimise riisiko ja suurema ohu allika valdaja vastutus ning korraldaja ei vastuta võitja poolt Hummerisse jäetud või sellega transporditud omandi kadumise või rikkumise eest. Korraldaja ei vastuta Hummeri või selle seadmete mehhaanilise defekti tõttu toimunud avarii või muust põhjusest tuleneva kahju või defekti eest, samuti Hummeri teisaldamise tõttu Hummerile või Hummeris olevatele esemetele tekkinud vigastuste või kahjude eest.

15. Hummeri üheaastase kasutusõiguse võitja on kohustatud:
15.1. täitma korraldajaga sõlmitud Hummeri kasutamise lepingu kõiki tingimusi. Hummeri kasutamise lepingu ükskõik millise tingimuse rikkumisel võitja poolt on Sakul õigus võitjaga sõlmitud Hummeri kasutamise leping üles öelda ja võitja on kohustatud Hummeri korraldajale viivitamatult (mitte hiljem kui 24 tunni jooksul) tagastama;
15.2. korraldajalt Hummeri vastuvõtmisel kontrollima üle selle tehnilise seisukorra ja teatama koheselt korraldajale Hummeri normaalset ekspluateerimist takistavatest puudustest. Juhul, kui võitja ei teata Hummeri vastuvõtmisel korraldajale selle puudustest, vastutab Hummeri puuduste eest võitja;
15.3. tulema hiljemalt 3 päeva enne Hummeri juhtimisõigust tõendava igakordse volikirja kehtivuse lõppu koos Hummeriga korraldaja poolt näidatud ajaks korraldaja poolt näidatud kohta uut volikirja saama ning võimaldama korraldajal või korraldaja poolt volitatud isikul üle vaadata Hummeri tehnilise seisukorra, läbisõidu ja välimusliku korrasoleku ning kontrollida Hummeri süütevõtmete komplekti, signalisatsiooni distantsjuhtimispuldi, tehnilise- ja garantiidokumentatsiooni allesolekut ja hinnata võitja poolt Hummeri kasutamise vastavust võitja ja korraldaja vahel sõlmitud Hummeri kasutamise lepingus sätestatud tingimustele;
15.4. juhul, kui Hummerit korraldajale kasutada andev krediidiasutus soovib kontrollida Hummeri seisukorda, kohustub võitja toimetama Hummeri korraldaja poolt näidatud ajaks korraldaja poolt näidatud kohta;
15.5. viivitamatult (mitte hiljem kui 24 tunni jooksul) teatama korraldajale oma B-kategooria sõiduki juhtimise õiguse kaotamisest ja Hummeri korraldajale viivitamatult tagastama;
15.6. mitte üle andma Hummeri juhtimisõigust teisele isikule;
15.7. mitte juhtima Hummerit alkoholi-, narkootikumi- või psühhotoksilise aine mõju all olles;
15.8. kasutama Hummerit ainult Eesti Vabariigi piires;
15.9. ostma omal kulul Hummerile vajamineva kütuse ja hooldusvahendid;
15.10. kasutama Hummerit kuni 34 000 kilomeetri läbisõitmiseks korraldajaga sõlmitud Hummeri kasutamise lepingu kehtivuse jooksul ning eeltoodud läbisõidulimiidi ületamisel tasuma korraldajale leppetrahvi 0,2 EUR-i iga läbisõidulimiiti ületava kilomeetri kohta;
15.11. Hummerit mitte võõrandama, rentima, pantima ega muul viisil teise isiku kasutusse või valdusse andma;
15.12. nõudma Hummeri tagasi mistahes ebaseaduslikust valdusest ning nõudma Hummeri kasutamise takistuste kõrvaldamist ning kahju hüvitamist, mida on Hummerile tekitanud teised isikud;
15.13. tagama Hummeri välimusliku korrasoleku ja puhtuse, Hummeri salongi korrasoleku ning Hummerile paigaldatud reklaamide säilimise ja korrasoleku;
15.14. mitte paigaldama Hummerile lisaseadmeid ega -tarvikuid (näiteks: mobiiltelefoni hoidik, muusikasüsteemi täiendus, lisatuled vmt);
15.15. mitte kasutama Hummerit reisijate tasuliseks vedamiseks;
15.16. mitte kasutama Hummerit teiste sõidukite pukseerimiseks;
15.17. mitte kasutama Hummerit võidusõiduks või selleks treenimiseks;
15.18. mitte kasutama Hummerit seadusevastaseks teoks;
15.19. garažeerima Hummerit ainult valvega parklas või garaažis;
15.20. vastutama teisele isikule Hummeriga tekitatud kahju eest omal kulul täies ulatuses;
15.21. tagama Hummeri säilimise ja korrasoleku ning võtma tarvitusele kõik abinõud Hummerile võimalike kahjude ärahoidmiseks;
15.22. järgima Hummeri kasutamisel Eesti Vabariigis kehtivaid liiklus- ja parkimiseeskirju ning kõiki muid õigusakte ja tasuma trahvid, maksud ning muud kulud, mis tulenevad liiklus- ja parkimiseeskirjadest või muudest õigusaktidest või nende rikkumisest. Pärast Hummeri tagastamist korraldajale esitatud nõuded võitja poolt Hummeri kasutamisega seotud tasumata maksude, trahvide või muude kulude kohta kohustub võitja korraldajale hüvitama;
15.23. võimaldama Hummerit korraldajale kasutada andva krediidiasutuse poolt näidatud isikul teostada Hummeri tehnilist hooldust vastavalt Hummeri tehnilises- ja garantiidokumentatsioonis sätestatud tähtajal ja korras. Hummeri normaalse kulumise korral tasub tehnilise hoolduse kulud korraldaja, kuid kui tehnilise hoolduse käigus ilmneb, et Hummeri seisukord ei vasta Hummeri tehnilises- ja garantiidokumentatsioonis ja/või korraldaja ja võitja vahel sõlmitud Hummeri kasutamise lepingus sätestatud tingimustele, on võitja kohustatud omal kulul tasuma Hummeri tehnilise hoolduse eest ning Hummeri tehnilises- ja garantiidokumentatsioonis ja/või Hummeri kasutamise lepingus sätestatud tingimustega vastavuses olevasse tehnilisse seisukorda viimise eest;
15.24. viivitamatult (mitte hiljem kui 24 tunni jooksul) teatama korraldajale Hummeri või selle lisaseadmete kahjustumisest, osalisest või täielikust hävimisest, vargusest, ärandamisest, röövimisest, tulekahjust, vandalismist, loodusõnnestuse tõttu Hummerile kahju tekkimisest jne, või kui võitjale saavad teatavaks Hummeri kahjustumise, hävimise, varguse, ärandamise, röövimise või vandalismi jne ohtu sisaldavad andmed;
15.25. viivitamatult (mitte hiljem kui 24 tunni jooksul) teatama korraldajale Hummeri süütevõtmete komplekti, signalisatsiooni distantsjuhtimispuldi, tehnilise passi või Hummeri tehnilise- ja garantiidokumentatsiooni kahjustumisest, osalisest või täielikust hävimisest, vargusest, röövimisest või kui võitjale saavad teatavaks Hummeri süütevõtmete komplekti, signalisatsiooni distantsjuhtimispuldi, tehniline passi või Hummeri tehnilise- ja garantiidokumentatsiooni kahjustumise, hävimise, varguse või röövimise ohtu sisaldavad andmed;
15.26. Hummeriga toimunud liiklusõnnetuse korral teavitama viivitamatult politseid ning liikluskahju tekitamise eest vastutava isiku kindlustusandjat ning vabatahtliku kindlustuse kindlustusandjat ja korraldajat ning vältima kõigi tema käsutuses olevate vahenditega Hummerile tekkida võiva kahju suurenemist, selgitama sündmuskohal välja kahju tekkimise põhjused ning fikseerima need kirjalikult;
15.27. Hummeris tekkinud tulekahju korral teavitama viivitamatult tuletõrjet, vabatahtliku kindlustuse kindlustusandjat ja korraldajat ning vältima kõigi tema käsutuses olevate vahenditega Hummerile tekkida võiva kahju suurenemist;
15.28. üks kuu enne korraldaja ja võitja vahel sõlmitud Hummeri kasutamise lepingu lõppemist viima Hummeri koos korraldaja esindajaga korraldajale Hummerit kasutada andva krediidiasutuse poolt näidatud isiku juurde tehnilisele ülevaatusele. Kui tehnilise ülevaatuse käigus ilmneb, et Hummeri seisukord ei vasta Hummeri tehnilises- ja garantiidokumentatsioonis ja/või korraldaja ja võitja vahel sõlmitud Hummeri kasutamise lepingus sätestatud tingimustele, on võitja kohustatud viima Hummeri omal kulul Hummeri tehnilises- ja garantiidokumentatsioonis ja/või Hummeri kasutamise lepingus sätestatud tingimustega vastavuses olevasse tehnilisse seisukorda;
15.29. korraldaja ja võitja vahel sõlmitud Hummeri kasutamise lepingu lõppemisel või ülesütlemisel korraldaja või võitja poolt tagastama korraldajale Hummeri viivitamatult (mitte hiljem kui 24 tunni jooksul) koos selle lisaseadmetega samas seisukorras nagu see talle korraldaja poolt kasutusele anti, arvestades Hummeri normaalset kulumist. Võitja on kohustatud koos Hummeriga korraldajale tagastama talle koos Hummeriga üle antud Hummeri süütevõtmete komplekti, signalisatsiooni distantsjuhtimispuldi, tehnilise passi, tehnilise- ja garantiidokumentatsiooni ning Hummeri juhtimisõigust tõendava kehtiva volikirja;
15.30. hüvitama korraldajale kogu kahju, mis on korraldajale tekkinud korraldaja ja võitja vahel sõlmitud Hummeri kasutamise lepingu tingimuste võitjapoolse täitmatajätmise või mittekohase täitmise tõttu. Võitja kohustub hüvitatama korraldajale tekkinud kahju rahas. Võitja poolt korraldajale tekitatud kahju suuruse hindamise aluseks on korraldaja ja võitja vahel sõlmitud Hummeri kasutamise lepingus sätestatud Hummeri maksumus eelnimetatud lepingu sõlmimise hetkel.

16. Korraldajalt mobiiltelefoni vastuvõtmist või Hummeri kasutamise lepingu sõlmimist korraldaja ja võitja vahel loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

17. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS-i ja Tuleviku Grupi AS-i töötajad ega nende perekonnaliikmed.

18. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud mobiiltelefone ja Hummeri üheaastast kasutusõigust ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, va juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

19. Mobiiltelefoni ja Hummeri üheaastase kasutusõiguse võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

20. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil lühinumbrile 12011 saadetud SMS-i korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril, millelt saadeti SMS lühinumbrile 12011 või kontakttelefoni numbril, mille ta kirjutas erimärgistusega korkide ümbrikule jne.), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

21. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

22. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

23. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "HUMMER".

Kampaania lisainfo telefonil (0) 650 8400.

 
 
Rock — karm őlu karmis maailmas!
Tartu Rock, vaata siit Kütab karmilt aastaringselt.
Ainus omataoline Eestis
Kõva 10 aastat!